Repræsentantskab

30 repræsentanter

5 fra hver af de 6 landsbyer som forsynes med varme fra værket

Vedtægternes § 7 omhandler repræsentantskabet.

Det fremgår heraf at repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, 5 fra hver af de 6 landsbyer som forsynes med varme fra værket. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen således at de valgte repræsentantskabsmedlemmer for hver by udpeger én til bestyrelsen. På denne måde sikres det at alle 6 landsbyer altid er repræsenteret i bestyrelsen.

Der afholdes min. 2 årlige møder, den ene i november/december måned og den anden i maj/juni måned. Opstår der behov er der mulighed for at indkalde til yderligere møder.

 

Repræsentantskabets ansvar

I henhold til værkets vedtægter fremgår det således, at repræsentantskabet fastsætter værkets forsyningsområde. Endvidere er det repræsentantskabet som godkender de almindelige og tekniske bestemmelser samt tarifbladet.  

I vedtægterne er der dog givet bestyrelsen meget vide beføjelser.

I praksis betyder dette at repræsentantskabet via en forretningsorden for bestyrelsen har fastlagt de betingelser som bestyrelsen arbejder under. Forretningsordenen omhandler også bestyrelsens honorering. Forretningsordenen bliver med jævne mellemrum forelagt for repræsentantskabet.

Ud over at fastlægge bestyrelsens arbejdsbetingelser fastsætter repræsentantskabet også værkets varmepris. Prisfastsættelsen sker på baggrund af et tarifforslag fra bestyrelsen, og dette fremlægges på repræsentantskabsmødet som afholdes i maj/juni måned.

 

Virksomhedsbesøg

Ud over ovennævnte møder afholdes der ca. hvert andet år et virksomhedsbesøg eller andet som har relation til energifremstillingen i Danmark. Vi har således besøgt Logstor, Tange El-museum, Kraftvarmeværket i Viborg, Hobro Gas-museum og Ringkøbing Fjernvarme.  

 

Ambassadører for værket

Ud over de formelle opgaver fungerer repræsentantskabsmedlemmerne også som ambassadører for værket, og de problemstillinger omkring varmeforsyningen som opstår i de enkelte byer kan ad den vej bringes til bestyrelsen.